Rozumniy Prostir Menu

year
2019

JSCB

city
Kyiv

JSCB-1
JSCB-2
JSCB-3
JSCB-4
JSCB-5
JSCB-6
JSCB-7
JSCB-8
JSCB1
JSCB2
JSCB3
JSCB4
JSCB5
JSCB6
JSCB7
JSCB8

number of workplaces
85

area
1100 м2